Dit zijn de algemene voorwaarden van WVE eerste hulp opleidingen 

 

 

Algemene voorwaarden WVE eerste hulp opleidingen

 

Artikel 1. Algemeen

1.        Onder WVE wordt verstaan WVE eerste hulp opleidingen.

2.        WVE eerste hulp opleidingen staat sinds 11 augustus 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te AMSTERDAM onder nummer: 50574620.

3.        WVE wordt vertegenwoordigd door W.Veldhuizen te AMSTERDAM.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.        Consument; een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

2.        Opdrachtgever; elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die WVE contracteert of zal contracteren.

3.        Opdracht; alle diensten die WVE verricht in opdracht van een opdrachtgever in de ruimste zin van des woord.

4.        Cursus(en); alle door WVE verzorgde vormen van opleidingen. Een cursus wordt in beginsel aangeduid als “in Company” en “open”.

5.        Deelnemer; de door de opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een cursus die WVE verzorgt.

6.        Aanmelding; de inschrijving van een deelnemer voor een cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

Artikel 3: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WVE en een opdrachtgever, waar op WVE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 4; Offertes

De door WVE gemaakte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zolang geen aanvaarding heeft plaats gevonden herroepen worden; zij zijn geldig gedurende een kalendermaand, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5; Uitvoering van de overeenkomst

1.        WVE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.        Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WVE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.        De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WVE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WVE verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WVE zijn verstrekt, heeft WVE recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.        WVE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WVE uitgegaan van door de opdrachtgeververstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.        Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WVE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6; Contractsduur; uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever WVE daarom schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 7; Wijziging van de overeenkomst

1.        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.        Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WVE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.         Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal WVE opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal WVE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4.        In afwijking van lid 3 zal WVE geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8; Geheim houding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9; Intellectuele eigendom

1.        Onverminderd het bepaalde in artikel 8. (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt WVE zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.        Alle door WVE verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WVE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3.        WVE houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10; Opzegging/annulering

1.        Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Van af 4 weken tot 2 weken voor aanvang is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 2 weken voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

2.        Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door WVE verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de deelnemer de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien de selectie van deelnemers aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan de toelatingsnormen van WVE.

3.        WVE heeft het recht dat door hun gedrag of ander zins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiten laat iedere verplichting tot betaling van de cursus onverlet.

4.        Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.

Artikel 11; Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van WVE eerste hulp opleidingen op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen.

1.        Na het sluiten van de overeenkomst aan WVE kennis gekomen omstandigheden geven WVE goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

2.        Indien WVE de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is WVE bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding over te gaan, één en ander onverminderd het recht van WVE schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan WVE zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is WVE bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12; Gebreken; klachttermijnen

1.        Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WVE eerste hulp opleidingen.

2.        Indien een klacht gegrond is zal WVE deze werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal WVE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (aansprakelijkheid)

3.        Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 13; Honorarium

1.        Partijen kunnen bij het tot stand komen, van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2.        Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WVE eerste hulp opleidingen geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.        Bij aanvang van uitvoering van de opdracht is WVE eerste hulp opleidingen gerechtigd gedeeltelijke/algehele betaling te verlangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

4.        Indien WVE met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is WVE niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: WVE zal stijgen in lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, etc., doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is meegedeeld.

5.        Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 14; Betaling

1.        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na Factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is als dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

2.        In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.

3.        Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.        Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5.        Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15; Aansprakelijkheid

1.        WVE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat WVE is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuistheden en/of onvolledige gegevens.

2.        Indien WVE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WVE beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.        De aansprakelijkheid van WVE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4.        WVE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16; Overmacht

1.        Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan WVE zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken)mede, doch niet uitsluitend, zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van WVE stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van WVE eerste hulp opleidingen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeen gekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan WVE afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer of verkeer. WVE geconfronteerd wordt door ziekte of overlijden in de directe relatie.

2.        WVE eerste hulp opleidingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreed nadat WVE haar verbintenis had moeten nakomen.

3.        Tijdens overmacht worden de verplichtingen van WVE opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WVE niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.        Indien WVE voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17; Geschilbeslechting en toepasselijk recht

1.        Op elke overeenkomst tussen WVE eerste hulp opleidingen is het Nederlands recht van toepassing.

2.        Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van AMSTERDAM.

De vestigingsplaats van, WVE eerste hulp opleidingen.

Artikel 18; Wijziging van de voorwaarden

WVE eerste hulp opleidingen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

WVE zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.

Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra WVE opdrachtgever de gewijzigde versie van de voorwaarden heeft doen toekomen.